حتما می دانید که برای پیشگیری از کرونا باید رعایت پروتکل های بهداشتی را مد نظر قرار دهید. همچنین می دانیم که مهم ترین پروتکل اعلام شده برای پیش گیری از این ویروس، استفاده از ماسک است. استفاده از ماسک به قدری مهم و ضروری است که هر روز و هر روز از رسانه ها به مردم گوشزد می شود. حال می خواهیم در این باره صحبت کنیم که بهترین ماسک هایی که برای مراقبت از خودمان از این ویروس می توانیم استفاده کنیم کدام ها هستند. در ادامه دو مورد از بهترین ها را مورد بررسی قرار می دهیم. ماسک هایی که هر روز آن ها می بینیم اما شاید خیلی به ساختارشان دقت نکرده باشیم.